Znalecké posudky - BECICKA_COM

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Znalecké posudky

Znalecké posudky vypracuje a podává znalec Ing. Pavel Bečička, zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pro obory

  OBOR / Odvětví / Specializace

  • EKONOMIKA / Ceny a odhady / nemovitosti
  • STAVEBNICTVÍ / Stavební odvětví různá / vodohospodářské stavby
  • VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ / Čistota vod / nakládání s vodami, ochrana podzemních a povrchových vod, hydrologie

Podávání znaleckých posudků a činnost soudních znalců obecně upravuje zvláštní zákon o znalcích a prováděcí vyhláška.
Protože první úprava mj. ukládá znalci povinnost mlčenlivosti, není zde možné prezentovat dosavadní zpracované reprezentativní nebo zajímavé znalecké posudky ani komentáře k nim.

Znalecké posudky a soudně-znalecké posudky jsou jedno a totéž - podávají se zásadně písemně a se všemi náležitostmi. Každý posudek obsahuje kromě údajů o objednateli, názvu a účelu posudku,
zejména zadání posudku, zjištění - nález, zhodnocení, závěr, přílohy, znaleckou doložku, pečeť, podpis znalce.

Standardně se dodávají 3 (tři) stejnopisy znaleckého posudku pro objednatele a jeden stejnopis povinně archivuji. Pokud je třeba dodat stejnopisů více, není to problém, pouze se navýší cena za kancelářský materiál, tiskové a další související náklady. Ceny za vypracování posudku jsou pro objednatele (mimo orgány státní moci) smluvní, a odvíjí se podle náročnosti úkolu. Pro soudy, orgány Policie, resp. pro orgány státní moci obecně - se použije platný sazebník dle zákona, resp. prováděcí vyhlášky.

Dodací lhůta znaleckého posudku se pohybuje od jednotek dnů (například u jednoduchých ocenění nemovitostí), do několika měsíců u velmi komplikovaných a obtížných zadání. Odhad časové a finanční náročnosti je objednateli sdělen před zahájením prací a je s ním odsouhlasen.

Vypracování znaleckých posudků je náročná práce nejen odborně, ale i časově, proto prosíme, zadávejte své požadavky včas, popřípadě si rezervujte místo v časovém rozvrhu práce znalce. 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky