Oceňování nemovitostí - BECICKA_COM

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Oceňování nemovitostí

Provádíme oceňování nemovitostí

  • ADMINISTRATIVNÍ - podle platných cenových předpisů i zpětně k určenému datu - pro účely daní, majetkové převody, vyřízení pozůstalostí, atd.

  • TRŽNÍ - odhad tržní hodnoty za použití Mezinárodních oceňovacích standardů IVS (The International Valuation Standards); tržní ocenění je možno použít pro validaci administrativního ocenění, kotrolní ocenění před koupí - prodejem konkrétní nemovitosti nebo celého souboru nemovitostí.

  • OBVYKLOU CENOU - ocenění tržní s validací zjištění ceny dle cenových předpisů a se závěrečným vyjádřením znalce.  

  • SPECIÁLNÍ - provede se analýza dle požadavků zákazníka a/nebo specifik oceňované nemovitosti.

Jako zvláštní a jedinečnou službu nabízíme

ocenění a oponentní ocenění staveb, pozemků, porostů u nichž hrozí vyvlastnění nebo došlo k právním sporům - k jednání o koupi či odprodeji, pro vyvlastňovací řízení a řízení před soudy.

Běžně a rutinně oceňujeme

  • stavby - rodinné domy, chaty, chalupy, garáže, bytové objekty, bytové jednotky, nebytové jednotky, administrativní budovy, budovy občanské vybavenosti, prodejny, rozestavěné stavby, budovy a další objekty dopravní infrastruktury, průmyslové objekty, skladovací haly, provozy a dílny, zemědělské objekty, inženýrská díla a objekty, komunikace, vodní toky, dálková vedení, vodní elektrárny, jezy, rybníky, vodní nádrže, náhony, závlahy, zavlažovací systémy, kanály, meliorační objekty a zařízení, studny, průzkumné a účelové vrty a další.  

  • pozemky - pozemky stavební, zahrady, ve funkčních celcích, zemědělské, lesní, jiné, s vydanými opatřeními v území, dopravní infrastruktury, toků, nádrží, náhonů, vodních ploch, atd.

  • právo stavby, věcná břemena

  • porosty lesní, nelesní, ovocných dřevin, okrasných a jiných rostlin, porosty smíšené ívinné révy, chmelové a

  • a další - informujte se.

Při ocenění lesa a lesních pozemků spolupracujeme s odborníky dané úzké specializace.

Při ocenění podniků spolupracujeme s týmem jednotlivých specialistů.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky