BECICKA_COM

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

www.becicka.com
Ing. Pavel Bečička, autorizovaný inženýr a soudní znalec
 spolupracovníci Martin Bečička, DiS., Petr Bečička
Proč právě naše firma ...
Působnost naší firmy je v celé České republice. U nás máte jistotu podpory za každé situace, jsme schopni řešit i velmi složité a komplexní problémy z daných oborů naší činnosti. Rádi vám budeme nápomocni radou ještě před případným zadáním prací, návrhem optimálního postupu projednání vaší věci, zadání nebo požadavku. Můžete si být také jisti naprostou diskrétností a etickým jednáním vždy ve váš prospěch jako našeho váženého klienta, a to za všech okolností. Vaší důvěrou se vaše věc stává naší věcí a vynasnažíme se, abyste s naší prací byli vždy maximálně spokojeni. I po úspěšném skončení vaší zakázky zůstáváte naším váženým klientem, kterému velmi rádi vyjdeme opět vstříc, pokud budete našich služeb kdykoli v budoucnu potřebovat.

Naše firma vám může posloužit v těchto oblastech činností

Oceňování - odhady cen veškerých nemovitostí formou znaleckých posudků, odborné posouzení stavebně - technického stavu nemovitostí, orientační odhady cen nemovitostí, doporučení k vyjednávání o ceně, atd.

Odborné poradenství spojené s prodejem a nákupem nemovitostí.

Soudně - znalecké posudky z ekonomika ceny a odhady nemovitostí, z oboru stavebnictví, z oboru vodní hospodářství.

Odborné poradenství v oborech oboru ekonomika, stavebnictví, vodní hospodářství, expertní posudky, pomoc při řešení sporů, zastupování před správními orgány.

Projekční práce pozemních staveb - zejména projektování novostaveb a rekonstrukcí rodinných domů, chalup, domů vícebytových, administrativních budov, provozních a hospodářských budov, skladů, dílen, garáží, doplňkových staveb, aj.

Pasporty stávajících stavebních objektů, včetně staveb doplňujících užívání.

Technická nivelace, vyhotovení příčných a podélných profilů liniových objektů, nivelace v obtížných podmínkách.

Projekční práce vodních staveb, vodovody a kanalizace, odvodnění a závlahy, studny, rybníky a nádrže, náhony, úpravy toků, stavební části vodních elektráren, jímky, bazény a filtrace, čistírny odpadních vod a další.  

Projekční práce staveb krajinného inženýrství, návrhy rekultivací, liniové a plošné výsadby vegetací, parkové úpravy.

Projekční práce parkovišť, hřišť, zpevněných a skladovacích ploch.

Návrhy a posudky zajištění skladů a skladovacích ploch a provozů proti úniku závadných látek (například ropných látek) do podzemních a povrchových vod.

Návrh a posouzení zajištění objektů před povodněmi, zaplavením, vytopením z vodních toků a nádrží, z přívalových srážek stékajících po povrchu území, z kanalizací zpětným vzdutím, apod. Detailní odborné posouzení odtokových poměrů v území.

Posudky průtočnosti povrchových toků hydrologicko - hydraulické, posudky průtočnosti propustků a mostních těles a umístění konstrukcí nad hladinou návrhové povodně.

Další hydrologické a hydraulické výpočty - proudění s volnou hladinou, proudění v potrubí, optimalizace potrubních systémů, aj.

Vypracování manipulačních řádů vodních děl tj. rybníků, nádrží, vodních elektráren, jezových zdrží, apod.

A další odborné práce  …. Informujte se, velmi rádi se Vám budeme věnovat.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky